ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ-Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego, Indywidualnego warsztatu Samoocena oraz Video treningu komunikacji dla uczestników projektu: „Aktywna Żegocina” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Realizacja zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego, Indywidualnego warsztatu Samoocena oraz Video treningu komunikacji dla uczestników projektu: „Aktywna Żegocina” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie

Żegocina 316

32-731 Żegocina

Tel. 14 613 20 02

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

80500000-9  Usługi szkoleniowe

85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego, Indywidualnego warsztatu Samoocena oraz Video treningu komunikacji dla uczestników projektu: „Aktywna Żegocina”.

Zamówienie podzielone jest na 3 części.

Lp. Temat zajęć Liczba godzin Liczba uczestników Minimalny program kursu
1. Poradnictwo psychologiczne

dla osób dorosłych

64

 

 

9 osób

 

 

Zakres wsparcia dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.
2. Poradnictwo psychologiczne dziecięce 16 2 osoby

 

Zakres wsparcia dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.
3. Treningi indywidualne:

 1. Indywidualny warsztat Samoocena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Video trening komunikacji (VIT)
 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

7 osób

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6osób

 

 

Zakres wsparcia – cel warsztatu: jak można podnieść samoocenę, od czego zacząć i co później robić aby kontynuować pracę ze sobą, jak zastępować niezadowolenie siebie samoakceptacją,  jak oduczyć się osądzania siebie i innych, jak odnaleźć swoje mocne strony i jak je rozwijać, jak podchodzić do swoich słabych stron, jak sobie radzić z porażkami;

 

Zakres wsparcia: poprawa relacji w rodzinach, praca nad atmosferą interakcji, praca nad możliwością ugodowego rozwiązywania konfliktów między rodzicami i ich dziećmi, wspieranie rodziców w ich kompetencjach wychowawczych, dostrzeganie mocnych stron dziecka, nauka zasad dobrej komunikacji przez rodziców i dzieci, stosowanie zasad dobrej komunikacji w relacjach poza rodziną. Praca metodą Wideotreningu Komunikacji w rodzinie polega na analizowaniu wspólnie z rodzicami nagranych przez trenera VIT filmów ilustrujących interakcje między nimi i ich dziećmi. Wideotrening odbywa się w kilku sesjach. Następnie trener analizuje  film pod kątem występowania elementów dobrej komunikacji i przygotowuje się do omówienia filmu z rodzicami . Następuje omówienie filmu. Rodzice otrzymują również wskazówki do pracy.

 

 

Każda ze wskazanych powyżej części Zamówienia określana będzie dalej mianem „Zadania”.

Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych na poszczególne Zadania. Wykonawca może złożyć ofertę dotyczącą jednego, kilku lub wszystkich zadań. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

Dodatkowe informacje – dotyczy wszystkich Zadań

 • Rozliczenia z wykonawcą będą prowadzone na podstawie liczby godzin przepracowanych na rzecz uczestników projektu, Zamawiający zastrzega sobie, iż liczba godzin może ulec zmniejszeniu. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar.
 • Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera ryczałtowy zwrot kosztów przejazdu do miejsca wykonywania przez niego usług oraz wykorzystywanych materiałów.
 • Jedna godzina = 60 minut.
 • Zamówienie musi być realizowane zgodnie z Regulaminem Konkursu 9.1.1. RPO WM, wnioskiem o dofinansowanie projektu, indywidualną ścieżka wsparcia każdego z uczestników oraz innymi wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów dofinansowanych ze środków EFS, w szczególności Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

W szczególności wymaga się, aby osoba wykonująca zadanie spełniała następujące warunki:

 • obciążenie wynikające z wykonywania usług psychologa w ramach niniejszego zapytania nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie;
 • łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i EFS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych wykonawcy i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie;
 • w związku z zatrudnieniem w ramach projektu „Aktywna Żegocina” nie zachodzi konflikt interesów i podwójne finansowanie;
 • nie była zatrudniona jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO WM na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
 • Zamawiający zapewni salę na czas trwania zajęć.
 • Wymagany termin realizacji zamówienia (dot. poszczególnych zadań):
Lp. Temat zajęć Termin realizacji do:
1. Poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych 31 maj 2019
2. Poradnictwo psychologiczne dziecięce 31 maj 2019
3 Treningi indywidualne:

 1. Indywidualny warsztat Samoocena
 2. Video trening komunikacji (VIT)
31 maj 2019

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę (których nie można było przewidzieć). Praca w ramach zadań w okresie obowiązywania umowy będzie przebiegać zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę harmonogramem prac, po jego akceptacji przez Zamawiającego.

 • Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 przy czym maksymalna liczba godzin zajęć dziennie wyniesie 8 godzin.
 • Miejsce realizacji: Zajęcia indywidualne odbywać się będą na terenie gminy Żegocina w sali zapewnionej przez Zamawiającego. Mogą zaistnieć okoliczności w których będzie konieczność realizacji zajęć w miejscu zamieszkania uczestnika na terenie gminy Żegocina. W przypadku dziecięcego poradnictwa psychologicznego zajęcia zawsze odbywać się będą w miejscu zamieszkania uczestnika na terenie gminy Żegocina

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału                          w postępowaniu dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,
 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,
 5. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą min. 24 miesięczne zaangażowanie w wykonywanie obowiązków zawodowych psychologa tj. która w ciągu ostatnich 3 lat przepracowała nie mniej niż 200 godzin, świadcząc usługi psychologiczne. Nie jest dopuszczalne dla spełnienia tego warunku sumowanie godzin kilku osób świadczących tego rodzaju usługi. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na podstawie złożonego oświadczenia (wg załącznika nr 2) oraz wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik 3), wg formuły „spełnia / nie spełnia”, odrębnie dla każdego zadania, którego dotyczy oferta. Wykonawca może przedstawić w załączniku nr 3 tą samą osobę przewidzianą do wykonania zadania 1, zadania 2 i zadania 3. Składając ofertę na trzy zadania należy wypełnić trzy tabele.

Wykonawca, który nie wykaże spełniania ww. warunków zostanie wykluczony
z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

 

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. I, wykonawcy są zobowiązani do przedłożenia:

 1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzonego według wzoru ustalonego przez Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
 2. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzonego według wzoru ustalonego przez Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 • Zmiana umowy

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna jeżeli:

 1. w trakcie obowiązywania umowy nastąpią zmiany stawki podatku od towarów i usług: kwota brutto określona w umowie nie ulegnie zmianie, strony odpowiednio skorygują kwotę netto oraz kwotę podatku od towarów i usług,
 2. zmiany jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego,
 3. zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy,
 4. zmiana leży w interesie Zamawiającego.

 

 1. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, która:

 1. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 3. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 4. została złożona po terminie,
 5. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

W toku postępowania Zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia                            lub wyjaśnienia treści oferty.

 

 

 

 

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

 

Cena brutto – max. 80 pkt.

Przez cenę brutto rozumie się cenę (z podatkiem VAT), a w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej koszt całkowity ponoszony przez Zamawiającego z tytułu realizacji usługi zawierający również wszelkie należności z tytułu podatków i składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego zarówno po stronie Zamawiającego,
jak i Wykonawcy – tzw. „brutto-brutto”.

W ramach kryterium „Cena brutto” Zamawiający przyzna punkty według następującego wzoru:

Cmin

Pc = ————– x  80 pkt.

Cn

gdzie:

Pc – punkty uzyskane przez Wykonawcę w kryterium „Cena brutto”;

Cmin – najniższa cena brutto za wykonanie zadania spośród złożonych ofert;

Cn – cena brutto za wykonanie zadania zaproponowana przez Wykonawcę, którego oferta jest badana.

 

 1. Doświadczenie – max. 20 pkt.

Kryterium „Doświadczenie” – oznacza, łączną liczbę należycie zrealizowanych godzin usług psychologicznych lub równoważnych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Przez usługi równoważne rozumie się usługi psychologiczne o zbliżonym zakresie przedmiotowym/ tematycznym do tematów wskazanych w niniejszej procedurze. Ocena będzie dokonana w oparciu o wypełniony załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta zawierającą sumaryczną największą liczbę godzin wykazaną w załączniku nr 3.

Dn

D = ————– x  20 pkt.

Dmax

 

D – liczba punktów przyznana danej ofercie,

Dn – liczba godzin wskazana w  badanej ofercie, w danym zadaniu,

Dmax – maksymalna liczba godzin – wskazana w danym zadaniu, wśród ważnych ofert.

 

Liczba przyznanych punktów (łączna oraz w poszczególnych kryteriach) będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Złożone ofert będą oceniane odrębnie dla każdego zadania.

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów stanowiącą sumę punktacji z poszczególnych kryteriów.

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na najniższą cenę, Zamawiający wezwie tych wykonawców, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Złożenie oferty dodatkowej zawierającej cenę wyższą niż zaoferowana w złożonej ofercie będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy
z postępowania.

 

 1. Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę można złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie, Żegocina 316, 32-731 Żegocina, w godzinach pracy Zamawiającego lub przesłać pocztą elektroniczną (jako skany dokumentów) na adres: gopszegocina.efs@gmail.com, w terminie do 04.02.2019 r. do godz. 15.00, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Złożone oferty zarówno podlegające ocenie jak i odrzucone lub złożone po terminie nie będą zwracane.

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

 

Oferta musi być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania lub dokładnie wg tego formularza. Wykonawca jest zobowiązany  do podania wszystkich informacji określonych na formularzu oferty (wypełnienia wszystkich pól formularza). Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć dokument (dokumenty) potwierdzający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy o ile nie wynikają one z ogólnie dostępnych źródeł (KRS, CEIDG).

 

 

 • Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Maciej Karmiński pod numerem telefonu 606 458 558               oraz adresem email: gopszegocina.efs@gmail.com

 

 • Załączniki
 1. Wzór formularza ofertowego
 2. Oświadczenie Wykonawcy
 3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załączniki Żegocina