ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DOROSŁYCH

Projekt „Aktywna Żegocina” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0060/18-00

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żegocinie – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego, Indywidualnego warsztatu Samoocena oraz Video treningu komunikacji dla uczestników projektu: „Aktywna Żegocina” do realizacji ZADANIA 1. „PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DOROSŁYCH” została wybrana oferta złożona przez:

 

PRO – EDU Sp. J. D. Karmazyn, R. Krokocki

Ul. Mszczonowska 33/35, 96 – 100 Skierniewice

 

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 4 oferty. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert. Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej były: cena brutto (znaczenie: 80 pkt.) oraz doświadczenie (znaczenie: 20 pkt.). Zamawiający zgodnie ze wskazaną w zapytaniu ofertowym formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1 PRO – EDU Sp. J. D. Karmazyn, R. Krokocki

Ul. Mszczonowska 33/35, 96 – 100 Skierniewice

Cena brutto: 80,00 pkt

Doświadczenie: 20,00 pkt

Łącznie: 100,00 pkt

I w kolejności
2 Karolina Duniec PSYCHOGRAM Pracownia Psychologiczna

Słonowice 66, 28 – 500 Kazimierza Wielka

Cena brutto: 78,87 pkt

Doświadczenie: 16,11 pkt

Łącznie: 94,98 pkt

II w kolejności
3 Piękny Umysł. Szkolenia Psychologiczne i Coaching. Natalia Woszczyk – Haładus

ul. Wojska Polskiego 26 , 42-300 Myszków

Cena brutto: 77,71 pkt

Doświadczenie: 6,88 pkt

Łącznie: 84,59 pkt

III w kolejności
4 Inventum Sp. Z o. o.

Ul. Mikołaja Reja 20a, 33-300 Nowy Sącz

Cena brutto: 60,44 pkt

Doświadczenie: 3,21 pkt

Łącznie: 63,65 pkt

IV w kolejności

 

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że wszystkie złożone oferty spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlegają odrzuceniu.

Zamawiający dokonał oceny ofert w oparciu o kryteria oceny (cena brutto, doświadczenie) wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez PRO – EDU Sp. J. D. Karmazyn, R. Krokocki, ul. Mszczonowska 33/35, 96 – 100 Skierniewice przyznano największą ilość punktów (100,00). W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.