ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-TRENINGI INDYWIDUALNE – INDYWIDUALNY WARSZTAT SAMOOCENA ORAZ VIDEO TRENING KOMUNIKACJI

Projekt „Aktywna Żegocina” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0060/18-00

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żegocinie – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego, Indywidualnego warsztatu Samoocena oraz Video treningu komunikacji dla uczestników projektu: „Aktywna Żegocina”, do realizacji ZADANIA 3. „TRENINGI INDYWIDUALNE – INDYWIDUALNY WARSZTAT SAMOOCENA ORAZ VIDEO TRENING KOMUNIKACJI” została wybrana oferta złożona przez:

 

Karolina Duniec PSYCHOGRAM Pracownia Psychologiczna

Słonowice 66, 28 – 500 Kazimierza Wielka

 

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert. Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej były: cena brutto (znaczenie: 80 pkt.) oraz doświadczenie (znaczenie: 20 pkt.). Zamawiający zgodnie ze wskazaną w zapytaniu ofertowym formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1 Karolina Duniec PSYCHOGRAM Pracownia Psychologiczna

Słonowice 66, 28 – 500 Kazimierza Wielka

Cena brutto: 80,00 pkt

Doświadczenie: 16,11 pkt

Łącznie: 96,11 pkt

I w kolejności
2 PRO – EDU Sp. J. D. Karmazyn, R. Krokocki

Ul. Mszczonowska 33/35, 96 – 100 Skierniewice

Cena brutto: 56,62 pkt

Doświadczenie: 20,00 pkt

Łącznie: 76,62 pkt

II w kolejności
3 Inventum Sp. Z o. o.

Ul. Mikołaja Reja 20a, 33-300 Nowy Sącz

Oferta nie spełnia warunków formalnych – nie podlega ocenie.

 

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że dwie z trzech ofert spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlegają odrzuceniu. Oferta złożona przez Inventum Sp. z o. o. została odrzucona z powodu niespełniania warunków zamówienia – brak wymaganych minimum 200 godzin doświadczenia.

Zamawiający dokonał oceny ofert w oparciu o kryteria oceny (cena brutto, doświadczenie) wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez Karolina Duniec PSYCHOGRAM Pracownia Psychologiczna, Słonowice 66, 28 – 500 Kazimierza Wielka przyznano największą ilość punktów (96,11). W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.