ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Usługa noclegowo – gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów grupowych dla uczestników projektu „Aktywna Żegocina”

Projekt „Aktywna Żegocina” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żegocinie – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługa noclegowo – gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów grupowych dla uczestników projektu „Aktywna Żegocina”, do realizacji zamówienia została wybrana oferta złożona przez:

 

Limba Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy Rzadkosz Piotr

Ul. Kośne Hamry 15a, 34-520 Poronin

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta. Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty. Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej były: cena brutto (znaczenie: 95 pkt.) oraz kategoria obiektu (znaczenie: 5 pkt.). Zamawiający zgodnie ze wskazaną w zapytaniu ofertowym formułą dokonał oceny punktowej złożonej oferty.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1 Limba Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy Rzadkosz Piotr

Ul. Kośne Hamry 15a, 34-520 Poronin

Cena brutto: 95,00 pkt

Kategoria obiektu: 0,00 pkt

Łącznie: 95,00 pkt

I w kolejności

 

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku analizy złożonej oferty ustalono, że nie przekracza ona oszacowanej uprzednio wartości rynkowej oraz, że spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlega odrzuceniu.

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny (cena brutto, kategoria obiektu) wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez Limba Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy Rzadkosz Piotr, ul. Kośne Hamry 15a, 34-520 Poronin przyznano 95,00 punktów. W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.