ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Organizacja i przeprowadzenie grupowych warsztatów i treningów dla uczestników projektu: „Aktywna Żegocina”

Projekt „Aktywna Żegocina” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żegocinie – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie grupowych warsztatów i treningów dla uczestników projektu: „Aktywna Żegocina” do realizacji Zadania 1 – warsztaty wyjazdowe, została wybrana oferta złożona przez:

 

Piękny Umysł. Szkolenia Psychologiczne i Coaching. Natalia Woszczyk – Haładus

Ul. Wojska Polskiego 26, 42 – 300 Myszków

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert. Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej były: cena brutto (znaczenie: 90 pkt.) oraz doświadczenie (znaczenie:
10 pkt.). Zamawiający zgodnie ze wskazaną w zapytaniu ofertowym formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1 Piękny Umysł. Szkolenia Psychologiczne i Coaching. Natalia Woszczyk – Haładus

Ul. Wojska Polskiego 26, 42 – 300 Myszków

Cena brutto: 90,00 pkt

Doświadczenie: 10,00 pkt

Łącznie: 100,00 pkt

I w kolejności
2 Karolina Duniec PSYCHOGRAM Pracownia Psychologiczna

28 – 500 Kazimierza Wielka, Słonowice 66

Cena brutto: 85,13 pkt

Doświadczenie: 10,00 pkt

Łącznie: 95,13 pkt

II w kolejności

 

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że wszystkie złożone oferty spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlegają odrzuceniu.

Zamawiający dokonał oceny ofert w oparciu o kryteria oceny (cena brutto, doświadczenie) wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez Piękny Umysł. Szkolenia Psychologiczne i Coaching. Natalia Woszczyk – Haładus, ul. Wojska Polskiego 26, 42 – 300 Myszków przyznano największą ilość punktów (100,00). W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.