ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Organizacja i przeprowadzenie rehabilitacji domowej dla małoletniego uczestnika projektu „Aktywna Żegocina

Projekt „Aktywna Żegocina” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żegocinie – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie rehabilitacji domowej dla małoletniego uczestnika projektu „Aktywna Żegocina” do realizacji zamówienia, została wybrana oferta złożona przez:

 

Magdalena Kroczek

Ul. Kurów 76, 32 – 700 Bochnia

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert. Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej były: cena brutto (znaczenie: 100 pkt). Zamawiający zgodnie ze wskazaną w zapytaniu ofertowym formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1 Magdalena Kroczek

Ul. Kurów 76, 32 – 700 Bochnia

Cena brutto: 100,00 pkt

Łącznie: 100,00 pkt

I w kolejności
2 FIZJOJON Rafał Jonik

Laskowa 916, 34 – 602 Laskowa

Cena brutto: 90,91 pkt

Łącznie: 90,91 pkt

II w kolejności

 

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że wszystkie złożone oferty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlegają odrzuceniu.

Zamawiający dokonał oceny ofert w oparciu o kryteria oceny (cena brutto) wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez Magdalena Kroczek, ul. Kurów 76, 32 – 700 Bochnia, przyznano największą ilość punktów (100,00). W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.