ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY SPECJALISTA DS. MONITORINGU

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żegocinie – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Pełnienie funkcji specjalisty ds.  monitoringu w ramach projektu „ Aktywna Żegocina” została wybrana oferta złożona przez:

INSTYTUT BADAŃ I ANALIZ SPOŁECZNYCH „DIAGNOSIS” Arkadiusz Dudek

Uzasadnienie:
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła tylko 1 oferta. W wyniku analizy oferty ustalono, że spełnia ona wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlega odrzuceniu. Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny (cena brutto) wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez firmę  INSTYTUT BADAŃ I ANALIZ SPOŁECZNYCH „DIAGNOSIS” Arkadiusz Dudek przyznano maksymalną ilość punktów (100,00). Punktacja przyznana ofercie w poszczególnych kryteriach oceny: cena brutto – 100,00 pkt.

Kierownik GOPS
Bożena Orzeł